Wiktionary:Lies van Swadesh/Baltisj spräök

Van Wiktionary
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

List[bewirk]

No. English Lithuanian Latvian Latgalian Samogitian Prussian
1 I es es, as
2 you (singular) tu tu tu to
3 he jis viņš jis ons tāns
4 we mes mēs mes, ḿaś - mes
5 you jūs jūs jius jūs jūs
6 they jie viņi anėi tenei
7 this šis šis šys, itys - šis
8 that tas, anas tas tys tas stas
9 here čia šeit ite, te, iťa šen stwi
10 there ten tur - stwen
11 who kas, kuris, katras kurš, kas kurs kas kas
12 what kas kas kas kas kawīds
13 where kur, kame kur kur, kimā kamė, kor kwēi
14 when kada kad kod kumet kadan
15 how kaip kai kāp kāi
16 not ne ne ni
17 all viskas, visa, visas viss vyss sovėsam wisāi
18 many daug daudz daudzi, namoz daug tūlan
19 some kažkiek daži, kautcik nazcik, kuri nakuri - deli
20 few keletas nedaudzi nadaudzeji -
21 other kitas cits cyts kėts kitan
22 one vienas viens vīns vėins ains
23 two du, dvi divi div do, dvė dwai
24 three trys trīs treis - trijan
25 four keturi četri četri - keturjāi
26 five penki pieci pīci - pēnkjāi
27 big didelis liels lels dėdėlis debīkan
28 long ilgas garš, ilgs gars, ilgs - ilgāi
29 wide platus plats plots pluots platus
30 thick storas, tankus, tirštas biezs bīzs -
31 heavy sunkus smags gryuts smagoms brendus
32 small mažas mazs mozs mažos līkuts
33 short trumpas īss eiss - īnsan
34 narrow siauras šaurs šaurs -
35 thin plonas plāns, tievs plans tēvs
36 woman moteris sieviete sīvīts muotrėška wīrina, gena
37 man
(adult| male)
vyras vīrietis veirīts - wīrikan
38 man
(human being)
žmogus cilvēks cilvāks žemalieniškis zmānenawins
39 child vaikas, jauniklis (animal) bērns bārns vāks mālnīks, mālnīkiks
40 wife žmona sieva sīva - gena
41 husband vyras vīrs veirs vīrs Sallūbaiwīrins
42 mother motina, motė māte muote muotina mātē
43 father tėvas tēvs tāvs tievs tāws
44 animal gyvūnas, gyvulys, žvėris dzīvnieks, zvērs dzeivinīks, žeivots - zwērins
45 fish žuvis zivs zivs žovs zuks
46 bird paukštis putns putnys paukštis pipelis
47 dog šuo, šuva, šunis suns suņs šou sunis
48 louse utėlė, utis uts vuts utis
49 snake gyvatė, angis čūska čyuska, tuorps - angis
50 worm kirminas, kirmėlė tārps tuorps, tuorpeņš - kīrmis
51 tree medis koks kūks medis
52 forest miškas mežs mežs gėrė, medė medjan
53 stick
(of wood)
lazda žagars, nūja vāza - lagzdē
54 fruit vaisius auglis - -
55 seed sėkla, sėmuo sēkla sākla - sēmen
56 leaf lapas lapa lopa - lapan
57 root šaknis sakne sakne - saknis
58 bark
(of tree)
žievė miza - - sakstis
59 flower gėlė, žiedas zieds, puķe puče žeids, kvietka
60 grass žolė zāle zuole žuolė zālīs
61 rope virvė virve, aukla, striķis vierve šniurs, štrekis wīrbē
62 skin
(of a person)
oda āda uoda - skārdā
63 meat
(as in flesh)
mėsa gaļa gala mēsa mēnsā
64 blood kraujas asinis asnis kraus krāujā
65 bone kaulas kauls kauls - kaūlan
66 fat
(noun)
riebalai, taukai tauki tauki, tuklums - taūks
67 egg kiaušinis, pautas ola ūla -
68 horn ragas rags rogs - ragis
69 tail uodega aste aste - stags
70 feather plunksna spalva spolva - plāugzdā
71 hair plaukai mats mots - skebelīs
72 head galva galva golva galva, kramė galwā
73 ear ausis auss auss - ausins
74 eye akis acs ocs akis akīs
75 nose nosis deguns nuoss - nozy
76 mouth burna mute mute - austa
77 tooth
(rather not molar)
dantis zobs zūbs dontės dantis
78 tongue liežuvis mēle mēle - inzuwis
79 fingernail nagas nags nogs - nagutīs
80 foot pėda pēda pāds - pēdā
81 leg koja kāja kuoja staibis aulinis
82 knee kelis, kelienis, klupstis celis ceļs - klupstis
83 hand ranka roka rūka ronka rānkā
84 wing sparnas spārns spuorns - skreīlīs
85 belly pilvas vēders vādars - wēdērs
86 guts viduriai, žarnos iekšas, zarnas vydspuse, vydi -
87 neck kaklas kakls koklys, reikle - winzus
88 back nugara mugura mugora - ritiznan
89 breast krūtis, papas krūts kryuts - kreklan
90 heart širdis sirds sirds šėrdis sēris
91 liver kepenys, jeknos, jaknos aknas oknys - jakna
92 to drink gerti dzert dzert, teļst - pōtwēi
93 to eat valgyti, ėsti ēst ēst jiestė ēstwen
94 to bite kąsti kost kūst -
95 to suck čiulpti, žįsti sūkt suļkt solptė
96 to spit spjauti spļaut - - wemtweī
97 to vomit vemti vemt vemt vemtė sjaūtweī
98 to blow
(as wind)
pūsti pūst pyust -
99 to breathe kvėpuoti elpot dvašuot, pyustīs -
100 to laugh juoktis smieties smītīs, krēkt, kecinēt -
101 to see matyti, regėti redzēt, manīt redzēt matītė, iveizietė, primatītė
102 to hear girdėti dzirdēt dzierdēt, izdzierst -
103 to know
(a fact)
žinoti zināt zynuot žėnoutė waīsten
104 to think galvoti, mąstyti domāt guoduot, dūmuot mėslītė
105 to smell
(sense odor)
uosti, uostyti ost, saost ūst, smuorduot -
106 to fear bijoti baidīties, bīties beitīs, beisteitīs - bijāsnan
107 to sleep miegoti, snausti gulēt, Sjabloon:dusēt, čučēt gulēt mėiguotė gulētun
108 to live gyventi, gyvuoti dzīvot dzeivuot - gijwans
109 to die mirti mirt miert, paguļt mėrtė, mėrtė žemien aulaut
110 to kill žudyti, galabyti galināt, nonāvēt nūsist, nuoveit, nūnuoveit zurduotė
111 to fight kovoti, kautis, muštis cīnīties ceikstētīs, veiktīs, atsaturēt - wālint
112 to hunt medžioti medīt medeit - medjānē
113 to hit smogti, mušti, duoti sist, sadot sist, laubt - bruktēt
114 to cut pjauti, kirpti, kirsti griezti, cirpt grīzt - wartint
115 to split skelti sadalīt, šķelt padaleit, sadaleit -
116 to stab
(or stick)
durti, smeigti, besti durt dūrt, dūrsteit - bādīnt
117 to scratch
(an itch)
drėksti,, draskyti, brėžti, brozdinti skrāpēt - -
118 to dig kasti, rausti rakt rakt, best -
119 to swim plaukti peldēt maut -
120 to fly skristi, lėkti lidot skraideit, laistīs liektė
121 to walk eiti iet īt ėitė eit, zengt
122 to come ateiti nākt atīt, īt -
123 to lie
(as in a bed)
gulti (action), gulėti "(state)" gulties (action), gulēt "(state)" guļtīs (action), gulēt "(state)" - gulētun "(state)"
124 to sit sėsti (action) , sėdėti "(state)" sēsties (action) , sēdēt "(state)" sēdēt "(state)" -
125 to stand stoti (action), stovėti "(state)" stāties, Sjabloon:stāt (action), stāvēt "(state)" stuotīs, stuot (action) - stalēt
126 to turn
(intransitive)
apsisukti apgriezties apsagrīzt -
127 to fall kristi, pulti, virsti krist, kristies krist kristė, kristė žemien
128 to give duoti, teikti dot dūt doutė dātwei
129 to hold laikyti, turėti turēt turēt torietė lāikāitē
130 to squeeze spausti, slėgti spiest, žmiegt mīgt, spīst -
131 to rub trinti berzt, trīt treit, bruozuot -
132 to wash plauti, skalbti, mazgoti mazgāt mozguot plautė
133 to wipe šluoti, valyti slaucīt slauceit -
134 to pull traukti, tempti, vilkti vilkt, raut viļkt -
135 to l stumti stumt, grūst stoßen -
136 to throw mesti, sviesti mest, sviest svīst laistė
137 to tie rišti, sieti siet sīt -
138 to sew siūti šūt šyut -
139 to count skaičiuoti, skaityti skaitīt skaiteit skaitlioutė
140 to say sakyti, byloti teikt, sacīt saceit, runuot - tārt
141 to sing dainuoti, giedoti dziedāt dzīduot dainioutė
142 to play žaisti spēlēt kaitavuot -
143 to float plūduriuoti peldēt, pludināt mauduot -
144 to flow tekėti tecēt tecēt, skrīt -
145 to freeze šalti salt saļt šaltė
146 to swell tinti, brinkti, pursti, tvinkti uztūkt, piebriest satyukšt porptė
147 sun saulė saule saule saulė saūlē
148 moon mėnulis, mėnuo, mėnesis mēness mienesnīks mienolis mēniks
149 star žvaigždė zvaigzne zvaigzne žvaizdė
150 water vanduo ūdens iudiņs ondou wundan
151 rain lietus lietus leits lītos aglō
152 river upė upe upe - ape
153 lake ežeras ezers azars ežers assaran
154 sea jūra, marios jūra jiura jūra jūrjāi
155 salt druska sāls suoļs droska sālis
156 stone akmuo akmens akmiņs kūlis stabs
157 sand smėlis smiltis smiļkts smėltės
158 dust dulkės putekļi puteklis -
159 earth žemė zeme zeme žemė seme
160 cloud debesis mākonis muokuļs drankis wupyan
161 fog rūkas, migla, ūkas migla mygla megla migla
162 sky dangus debess, debesis dabasi dongos dāngus
163 wind vėjas vējš viejs vies, viesos wētra
164 snow sniegas sniegs snīgs sneigs snāigs
165 ice ledas ledus lads leds leds
166 smoke dūmai dūmi dyumi - dūms
167 fire ugnis uguns guņs ognes pannō
168 ash pelenai pelni palni - pelanē
169 to burn degti degt degt -
170 road kelias ceļš ceļš -
171 mountain kalnas kalns kolns kalns grabis
172 red raudonas sarkans, ruds (hair) sorkons, raudons rauduons
173 green žalias zaļš zaļs - zaljan
174 yellow geltonas dzeltens dzaltons, voskons (poet.) geltuons gēltāinan
175 white baltas balts bolts, boltons balts
176 black juodas melns malns juods kīrsnan
177 night naktis nakts nakts - naktis
178 day
(daytime)
diena diena dīna dīna deinan
179 year metai gads gods metā meta, metan
180 warm šiltas silts sylts -
181 cold šaltas auksts, salts solts šalts saltan
182 full pilnas pilns pylns - pilnan
183 new naujas, jaunas jauns jauns -
184 old senas, senovinis vecs, sens vacs, senejais sens wārs
185 good gerai labs lobs gerā labs
186 bad blogas, netikęs, prastas slikts, ļauns nalobs bluogs
187 rotten supuvęs sapuvis - -
188 dirty nešvarus, purvinas netīrs nateirs -
189 straight tiesiai taisns, tiešs taysnis statē
190 round apskritas, apvalus apaļš opols ožvės
191 sharp
(as a knife)
aštrus ass oss -
192 dull
(as a knife)
bukas truls neoss -
193 smooth glotnus gluds gluds, leidzons -
194 wet šlapias, drėgnas mitrs, slapjš volgons, slapnis - mārks
195 dry sausas sauss sauss -
196 correct teisingas pareizs, taisnīgs pareizs, taisneigs - tikārs
197 near artimas tuvs tyvs tiveims šalėp
198 far tolus, tolimas, atokus, atstus tāls toleims tuolėi
199 right
(side)
dešinė labais, pa labi lobais, pa lobai -
200 left
(side)
kairė kreisā puse kairais, kairuo puse -
201 at į, prie, pas, ties pie pi i prēi
202 in į, in iekš vyd i
203 with su, , san ar ar - sa, san
204 and ir, bei un i - be
205 if jei ja ka, kod -
206 because nes, kad, kadangi, todėl tāpēc (ka), jo kam, partū ka, deļtuo ka todėl, dėl to begi
207 name vardas vārds vuords - wīrdan, ēmens, ēmen, wirdan